Regulamin przedszkola

Regulamin Przedszkola

I. Cele i zadania Przedszkola:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
2. Sprawowanie opieki nad dziećmi, ich zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym
rozwojem odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola.
3. Współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich
do nauki szkolnej.
4. Organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie co najmniej Podstaw Programowych (Program Wychowania w Przedszkolu).
5. Otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawnych oraz zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.

II. Czas pracy Przedszkola :

1. Dzienny czas pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Bolesławiec na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
2. Terminy przerw w pracy Przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Bolesławiec
na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.
3. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN podanymi w instrukcji organizacji roku szkolnego.

III. Współpraca z rodzicami i obowiązki rodziców.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną przez nich na piśmie, zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w drodze
do i z Przedszkola ponoszą rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie.
2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Przedszkola winno do niego uczęszczać regularnie.
3. Wychowankowie Przedszkola powinni być ubezpieczeni (za zgodą rodziców).
4. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w następujących przypadkach:

1) uchylania się przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka od uiszczania należnej opłaty lub nieterminowego jej opłacania,
2) jeżeli stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, uniemożliwia jego przebywanie w Przedszkolu,
3) nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej dłużej niż l miesiąc, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) nie poinformują Dyrektora Przedszkola o przyczynach nieobecności.

5. Rodzice zobowiązani są zawiadomić Dyrektora o chorobie zakaźnej dziecka,
a po przebytej chorobie dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość ponownego uczęszczania dziecka do Przedszkola.
6. Rodzice powinni :

1) interesować się dzieckiem poprzez ścisły kontakt z nauczycielami oddziałów,
2) uczęszczać na wszystkie zebrania, uczestniczyć w uroczystościach i okazjonalnych spotkaniach,
3) zapoznawać się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w kąciku
dla rodziców,
4) uiszczać regularnie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Prezydenta Miasta.

IV. Wyprawka dziecka.

1. Dziecko przychodzące do Przedszkola powinno mieć następujące rzeczy :

1) piżama (dzieci 3 i 4-1etnie,),
2) obuwie na zmianę (zdrowotne),
3) woreczek na rzeczy osobiste (z materiału),
4) strój gimnastyczny (dzieci 4,5 i 6-letnie).

2. Wszystkie rzeczy osobiste dzieci winny być oznakowane. Za zamianę rzeczy nieoznakowanych Przedszkole nie odpowiada.

...

[Zamknij]

Licznik odwiedzin: 83661